Om uw surfervaring te verbeteren, plaatsen wij cookies. Door gebruik te blijven maken van deze site, geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Sluiten

Algemene voorwaarden

 • De prijsoffertes zijn slechts geldig indien ze binnen de 15 dagen, te rekenen vanaf hun verzending (postdatum) of vanaf de afgifte (datum document), worden aangenomen.
 • De bijkomende werkzaamheden die gevraagd worden, kunnen door ons aangenomen worden, doch dan onder het beding van uurloon dat van kracht is op het ogenblik van de werkzaamheden.
 • Wij behouden ons het recht de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.
 • Betalingsvoorwaarden. Contant op het adres van de aannemer. leder verzuim van betaling zal van rechtswege In het voordeel van de verkoper en uitvoerder, zonder een enkele voorafgaande inverzuimstelling, het gebruikelijk handelsrecht van 8% meebrengen.
 • Schadebeding overeenkomstig art. 1226 BW. Ingeval van ongewettigd uitblijven van, en betaling één maand na vervaldag, wordt het factuurbedrag ten titel van schadevergoeding verhoogd met 10% zonder voorafgaandelijke in-morastelling en onverminderd de hoofdsom en nalatigheidsinteresten. Indien de verkoper/leverancier/aannemer gegronde bedragen verschuldigd is aan de koper/klant zal deze laatste, na compensatie van vorderingen/tegoeden, recht hebben op dezelfde interesten en schadevergoedingen zoals hiervoor omschreven en dit onder dezelfde voorwaarden.
 • Zo de factuur niet betaald Is op de vervaldag, worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar welke ook het gemak van betaling moge wezen dat voorafgaandelijk toegestaan werd.
 • Ingeval de koper/cliënt zich niet aan zijn verplichtingen houdt en onder meer niet op de aangegeven vervaldag betaalt, behouden wij ons het recht voor zonder aanmaning het werk stil te leggen of de zaak op te zeggen. De geleverde waren die onbetaald zijn, blijven zonder eigendom of, wanneer deze onroerend geworden zijn, geven recht, en dit bij priorteit, op de betaling ervan.
 • De gevallen van heirkracht, zoals o a. stakingen, gehele of gedeeltelijke stakingen, bij ons of bij de leveranciers, noodweer, uitzonderlijke droogte, ongeval, sociale conflicten, het niet volgen der werken van een door de opdrachtgever aangestelde aannemer, enz. heffen de overeengekomen termijn, (hetzij leveringstermijn, hetzij voltooiingstermijn) van rechtswege volledig op.
 • In een prijsopgave voor het aanleggen van een tuin is niet begrepen:
  • Verwijderen van hoeveelheden steen of houtresten (boomstronken) of ander materiaal welke niet zichtbaar is.
  • Verwijderen van bouwresten, van dit materiaal zal een meerprijs per uur volgens het gangbaar tarief aangerekend worden.
  • Het bestaan van ondergrondse leidingen, putten of hindernissen moet vooraf door de klant schriftelijk worden aangeduid. Alle schade die ontstaat door het nalaten van enige vermelde dienaangaande, valt ten laste van de klant.
 • Op aanvraag plaatsen wij planten of hagen op de scheidingslijn, maar nemen geen verantwoordelijkheid dienaangaande, noch voor gebeurlijke gedwongen herplaatsing.
 • In het geval dat een haag of afsluiting in gemeenschap wordt geplant, is de persoon die de bestelling doorgeeft verantwoordelijk voor de volledige betaling ervan.
 • Er wordt geen waarborg op het herroepen der planten gegeven. Op aanvraag echter kan, mits betaling van een meerprijs, één jaar waarborg worden gegeven, die dan bij het opmaken der factuur wordt vermeld.
 • Al onze graszaden werden gekeurd door de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten van België en zijn gezuiverd van alle onkruidzaden en bezitten de vereiste kiemkracht, zodat wij niet verantwoordelijk zijn voor de in de grond aanwezige onkruidzaden die samen met de graszode opkomen.
 • Indien vermeld werd op prijsbestek of factuur dat een gazon met drie maanden garantie werd gezaaid, zijn wij niet verantwoordelijk voor slechte plaatsen In het gazon indien:
  • Olie, benzine of ander schadelijke stoffen werden gestort.
  • Het perceel vooraf tegen onkruid werd gesproeid en dit niet gebeurde door ons personeel. De aannemer kan slechts garantie verschuldigd zijn indien het gras en de planten door de aannemer onderhouden zijn, zijnde maaien, snoeien en bemesten.
 • Eventuele klachten dienen ons doorgestuurd te worden per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen na ontvangst der factuur.
 • Ingeval van betwisting of gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent alleen bevoegd. Wij zien niet af van deze clausule wanneer wij op de koper een wissel trekken. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.
© Tuinen Tielens Peter. Algemene voorwaarden Privacy & cookies
website door logo Maverik webdesign & marketing